garage door and fire door
  Dock Leveler
Home > Product > Dock Leveler

สะพานปรับระดับแบบฝังพื้น (Dock Leveler) ใช้ในการโหลดสินค้าเพื่อเข้ารถขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นระบบที่ต้องมีการทำบ่อไว้ที่ช่องโหลดเพื่อทำการติดไว้หน้าช่องโหลด

มีรูปแบบการทำงานหลักๆ 4 ประเภท ดังนี้

- Mechanical Dock Leveler
- Hydraulic Dock Leveler
- Air-Bag Dock Leveler
- Telescopic Dock Leveler


NORDOCK

Mechanical Dock levelers

Hydraulic Dock levelers

Airbag Dock levelers