garage door and fire door

ชนิดของม่านพลาสติก

ชนิดใสธรรมดา Standard Clear ชนิดใสธรรมดา Standard Clear
ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง และรักษาอุณหภูมิ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกห้อง
หรืออาคารทั่วไป ช่องประตู Line ผลิต ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ +50 ถึง 0 องศาเซลเซียส
ชนิดใส+กันกระแทก Ribbed Clear ชนิดใส+กันกระแท Ribbed Clear
ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง รักษาอุณหภูมิ กันกระแทกและฉีกขาด
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกห้อง หรืออาคารทั่วไป
เหมาะสำหรับช่องประตูที่มีรถ Forklift ผ่านเข้า-ออก
ใช้ได้กับอุณหภูมิตั้งแต่ +50 ถึง 0 องศาเซลเซียส
ชนิดสีเหลืองกันแมลง Transparent Yellow ชนิดสีเหลืองกันแมลง Transparent Yellow
ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง และกันแมลง สีเหลืองของม่านจะสะท้อนกับตาของแมลงทำให้แมลงไม่บินเข้าใกล้บริเวณช่องประตูที่มีการติดตั้งม่านสีเหลือง
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกห้อง หรืออาคารทั่วไป ช่องประตู Line ผลิต ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ +50 ถึง 0 องศาเซลเซียส
ชนิดสีเหลืองกันแมลง+กันกระแทก Ribbed Yellow ชนิดสีเหลืองกันแมลง+กันกระแทก Ribbed Yellow
ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง กันแมลง กันกระแทกและฉีกขาด
สีเหลืองของม่านจะสะท้อนกับตาของแมลง ทำให้แมลงไม่บินเข้าใกล้บริเวณช่องประตูที่มีการติดตั้งม่านสีเหลือง
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกห้อง หรืออาคารทั่วไป
เหมาะสำหรับช่องประตูที่มีรถ Forklift ผ่านเข้า-ออก ใช้ได้กับอุณหภูมิตั้งแต่ +50 ถึง 0 องศาเซลเซียส
ชนิดใสทนความเย็น Superpolar ชนิดใสทนความเย็น Superpolar
ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง และรักษาอุณหภูมิเป็นพิเศษ
เหมาะสำหรับช่องประตู Line ผลิต ห้องเย็น หรือตู้คอนเทนเนอร์
ใช้ได้กับอุณหภูมิตั้งแต่ +15 ถึง -40 องศาเซลเซียส
ชนิดใสทนความเย็น+กันกระแทก Ribbed Superpolar ชนิดใสทนความเย็น+กันกระแทก Ribbed Superpolar
ใช้สำหรับกันฝุ่นละออง ลม กลิ่น เสียง รักษาอุณหภูมิเป็นพิเศษ กันกระแทกและฉีกขาด
เหมาะสำหรับห้องเย็นหรือตู้คอนเทนเนอร์ ช่องประตูที่มีรถ Forklift ผ่านเข้า-ออก
ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ +15 ถึง -40 องศาเซลเซียส
ชนิดกันไฟฟ้าสถิตย์ Anti Static ชนิดกันไฟฟ้าสถิตย์ Anti Static
ใช้สำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ใช้กับอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ และสารเคมี
ใช้กับอุณหภูมิตั้งแต่ +50 ถึง 0 องศาเซลเซียส
 
[ย้อนกลับ]