Home

ผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย

ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง Hörmann

สำหรับอุตสาหกรรม อาหาร ห้องเย็นและอุตสาหกรรมทั่วไปจนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ในวงการอุตสาหกรรมจนถึงปัจจุบัน

บริษัท ฟูกุเทค จำกัด

บริษัท ฟูกุเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้น จากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ด้าน ประตูอุตสาหกรรม ประตูที่พักอาศัย และ อุปกรณ์ช่องโหลดสินค้า มากว่า 18 ปี เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการและประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดให้กับลูกค้า เรามีเป้าหมายในการยกระดับโครงการก่อสร้าง โรงงาน ศูนย์กระจายสินค้า อาคารสูง อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย และอื่นๆ ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ทั้งคุณภาพ และ ความปลอดภัย ในอนาคต